ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор


^ ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ

Образът на Христос не е така еднозначен, както бихме вожделели. Тук не искам да се спирам на огро- мните трудности, произтичащи от съпоставката меж синоптичния118 и Йоановия Христос, а да ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор посоча забележителния факт, че в патристичната херменевтика, която стига до първата църква, Христос има редица общи символи, респ. „allegoriae" с дявола, к примеру лъв, змия (serpens, смок, coluber), птица (дявол = nocturna avis), гарван (Христос = nycticorax ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, нощен гарван), орел и риба; и че Луцифер, stella matutina (утринна звезда), означава както Христос, така и дявол119. Наред със змията рибата е една от най-старите алегории. Днес обаче ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор предпочитаме термина символи, тъй като подобни синоними все пак съдържат нещо повече от обикновени алегории, което става ясно най-вече при знака на рибата. Ίχδύs"120 чуть ли е просто анаграматично съкращение ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор от Ί(ήσoϋs) Χ(ριστο) Θ(εοϋ) Y(ios) Σ(ωτήρ)121, a пo-скоро символно означение на много пo-сложно обстояте- лство. (Както показах пo-горе, аз не схващам знака алегорично либо семиотично, а в същинския му смисъл на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор възможно най-доброто означение и формулиране на един ненапълно познаваем обект. В този смисъл вярата се нарича „symbolum".)

Тази поредица от думи изглежда по-скоро изкуствено създадена за обяснението на един вече съществуващ ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор и разпространен „ихтис"122. Защото тъкмо в Близкия и Средния изток символът на рибата има богата предистория, от вавилонския бог на рибите Оаннес и неговите облечени в рибе- шки кожи жреци до ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор светите причастия с риба в култа на финикийската богиня Деркето -Атаргатис и неясния Аберкиосов надпис123 и от рибата спасител (soter) на Ману в далечна Индия до рибните ястия за причестяване на „тракийските конници" в ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор римската империя124. За нашата цел съвсем не е необходимо да се занимаваме тщательно с този громаден материал. Както показват Franz Josef Doelger и други, в първичния, тъй да се ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор каже, чисто християнски, образен свят достатъчно неща напомнят за рибната символика. Ще спомена само обновлението в кръщелния купел, в който кръщаваните плуват като риби125.

При това обширно разпространение на знака „риба" появата му на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор дадено място либо в даден момент от световната история не е нещо удивительно. Но внезапното съживяване на знака и идентификацията му с Христос още в ранната църковна епоха ни карат да подозираме и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор друг източник. Това е астрологичното, върху което, както изглежда, пръв е обърнал внимание Friedrich Muenter126. Alfred Jeremias127 се връща към същото схващане и споменава, че един еврейски комента- тор на Данаил от ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор XIV век очаквал появата на месията под знака на Рибите. Този коментар се споменава от Muenter в една по-късна публикация128 като принадлежащ на дон Isaak Abarbanel (род. 1437 в Лисабон, поч. 1508 във ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Венеция)129. Там се казва, че домът на Рибите е домът на справед- ливостта и сияйното блаженство (домът на Юпитер в Риби, domicilium Jovis) .

Anno mundi (в година) 2365130 се е състояла ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор голяма конюнкция131 на Сатурн и Юпитер в Риби132. Тези две големи планети са и най-важните за съдбата на света, особено за тази на евреите. Събирането се е състояло три години преди раждането на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Мойсей. (Това, разбира се, е легенда.) Abarbanel очаква появата на месията в Риби, при конюнкция на Юпитер и Сатурн в Риби. Той не е първият, изказал такива очаквания. Данни ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор за това се откриват четири века по-рано. К примеру рави Abraham ben Chijja (поч. ок. 1136) наредил месията да се очаква при първата голяма конюнкция в Риби през 1464; също и Samuel ben Gabirol (1020 - 1070)133. Тези ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор астрологически идеи стават разбираеми, ако се има предвид, че Сатурн е звездата на Израел, а Юпитер означава „цар" (на спра ведливостта). Към териториите, управлявани от Риби, дома на Юпитер, се ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор числят Месопотамия, Бактрия, Червено море и Палестина134. Кеван (Сатурн) се споменава в Книжка на пророк Амоса (5:26) като „звезда на вашия бог"135. Яков от Саруг (поч. 521) казва, че израилтяните почитали Сатурн. Сабеите го наричали ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор „бог на евреите"136.

Сабат е Saturday137, Сатурнов ден. Albumasar138 свидетелства, че Сатурн е звездата на Израел139. В средновековната астрология Сатурн се смята за седалище на дявола140. Лъвското лице е общо за Сатурн и Ялдабаот ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, демиурга и върховния архонт. Ориген заключава от диаграмата на Celsus, че Миша, като първи ангел на Твореца, имал „форма на лъв"141. Той очевидно замества Ялдабаот, който е схож със Сатурн, както ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор установява Ориген142. Демиургът на наасените е „огнен бог, четвъртият поред143. Според учението на Apelles, което е сходно с Markion, е имало „трети бог, който говорел на Мойсей и лупил огнен ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, а също и четвърти, първоизточникът на злото"144. Богът на наасените разумеется е свързан с този на Apelles, както и Яхве, демиургът в Стария завет. Сатурн е „черна звезда"145, известна в древността катo „maleficus" (злотворна ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор). „Dragons, serpents, scorpions, viperes, renards, chats et souris, oiseaux nocturnes et autres engeances sournoises sont le lot de Saturne" - казва Bouche-Leclercq146. Забележително е, че и магарето спада към сатурническите ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор животни147 и като такая се е смятало за териоморфизъм на еврейския бог. Негово изображение е известното подигравателно разпятие на Палатин148. Сведенията от този вид се откриват у Плутарх, Диодор, Josephus и Тацит. Саваот ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, седмият архонт, е с образ на магаре149. За тези случаи се отнасят думите на Тертулиан: „Ти сънува, че една магарешка глава е нашият бог" и „че ние сме само магаретари"150. Както беше споменато пo ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор-горе, магарето е свързано с Тифон (гърците отъждествяват Сет с Тифон - бел. ред.)151 В ранните текстове обаче то е атрибут на бога на слънцето и чуть по-късно става фигура на подземния ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор свят (апеп) и злото (Сет)152. Според средновековната традиция религията на евреите се е зародила при конюнкция на Юпитер със Сатурн, ислямът – Риби с Венера , християнството – Риби с Меркурий, а антихристът – Риби ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор с Луна153. 3а разлика от Сатурн, Юпитер е звезда, творяща добро. Според иранското схващане Юпитер е знак на животика, а Сатурн - на смъртта154

Ето защо конюнкцията на двете планети означава ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор сливане на крайни противоположности. През 7 г. пр. н. е. тази прочута конюнкция се е получила не по-малко от три пъти под знака на Рибите. Най-голямото приближение се е осъществило на 29 май година ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор 7 и е съставлявало 0,21 градуса, т. е. по-малко от половин лунна ширина155. Конюнкцията се е състояла по средата на комисурата „prope flexum lini piscium" (близо до извивката в линията на Рибите). От ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор астрологическа гледна точка тя трябва да е изглеждала особено принципиальна, защото приближаването на двете планети е лупило изключително голямо и силата на светлината им - впечатляваща. При това се е осъществила ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор хелиоцентрично в близост до точката на равноденствието, която тогава се е намирала меж Овен и Риби, т.е. меж огъня и водата156. За да се характеризира астрологически нашата конюнкция, трябва да се вземе предвид ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор и важното обстоятелство, че Марс е лупил в опозиция, което астрологически означава, че планетата на нагонната природа се е намирала в отношение на противоположност с конюнкцията, нещо, което е типично конкретно ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор за християнството. Тъй като изчислената от Gerhardt конюнкция се е осъществила на 29 май 7 г. пр. н. е., то за констелацията на звездите при раждането на Христос се получава Слънце в Близнаци157. Особено важната за ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор раждането на мъжете позиция на слънцето е в двойния символ на Близнаци158. При тази констатация човек неволно се сеща за древноегипетските братя Хор и Сет, за жертвоприносителя и принесения в ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор жертва (вж. пo-горе бележката за „мъченичеството" на Сет), чиято драма в известен смисъл е първообраз на християнския мит. Но в египетския мит лошият е този, който бива пожертван на „робския кол ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор"159.

Ала братята Херу-ур (т. нар. пo-стар Хор) u Ceт понякога се изобразяват (както споменахме) като едно тяло с две глави. Планетата Меркурий се смята за планетка на Сет, което е любопытно ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор с оглед на преданието за възникването на християнството при конюнкция на Юпитер с Меркурий. В новото королевство (19 династия) Сет се появява под името Сутех в Делта. Едната част от новата столица, построена от ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Рамзес II, е посве тена на Амон, а другата - на Сутех160. Тук евреите лупили използвани като роби.

С двойствеността на Христос е свързана и родилата се в Египет легенда ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор за Pistis Sophia (III век). Мария разказва на Исус: „Когато беше малък, преди да се всели в Теб духът, един ден, дока- то Ти беше с Йосиф на лозето, духът дойде от висините ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор вкъщи при мене; приличаше на Теб и аз не го познах и си помислих, че си ти. И духът ми рече: „Къде е Исус, моят брат, искам да го видя?" И като ми каза ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор така, аз се смутих и го помислих за призрак, дошъл да ме изкушава. Хванах го и го вързах за крака на леглото, да стои вкъщи, докато дойда при вас, при ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Теб и Йосиф на полето, и ви намеря на лозето, където Йосиф връзваше лозите.

И като ме чу какво казвам на Йосиф, ти разбра, зарадва се и рече: „Къде е да го видя, защото ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор аз го очаквам да дойде тук." И когато Йосиф те чу да казваш тези думи, той беше смаян, и веднага тръгнахме към къщи, влязохме и намерихме духа, вързан за леглото ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор. Погледнахме Теб, погледнахме него и намерихме, че му приличаш; освободихме вързания, той Те прегърна и Те целуна, и Ти също го целуна и вие станахте едно".

Както се вижда от контекста на този ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор откъс, тук Исус съответства на „изникналата от земята правда", а приличащият на него дух - на „гледащата от небето справедливост (dikaiosyne)". Текстът казва: „Истината обаче е силата, която избликна от Теб, когато Ти бе ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор в долните сфери на хаоса. Затова Твоята сила рече чрез устата на Давид: „Истината покълна от земята, защото ти беше в долните сфери на хаоса"161. Следователно Исус се схваща като двойствена личност ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, която, от една страна, израства от хаоса либо първичната материя, а, от друга страна, се спуска от небето като пневма.

Характерният за гностическия спасител phylokrinesis, либо разграничението меж натурите, чуть ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор ли може да получи по-пластично изображение от това, което му дава астрологическата хро- нология. Тези напълно възможни за античността астрологически констатации сочат един знаме- нателен двоен нюанс162 на попадащото в този ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор момент раждане и е разбираемо колко естествен е изглеждал за астрологическите схващания на онази епоха появилият се мит за Христос – антихри- 100. За противоречивата природа на Рибите разполагаме с едно безспорно старо, т. е. датиращо ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор отпреди VI век, свидетелство в Талмуда, където се казва: „Четири хиляди двеста и деветдесет години след сътворението на света (т. е. 530 г. сл. Хр.) светът ще осиротее; ще последва войната на tanninim ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор (морски чудовища), войната на Гог и Магог163, а след това - месианската ера; чак след седем хиляди години Светият, слаба Нему, ще съгради отново своя свят. R. Aha, син на Raba, казва: според ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор учението - след пет хиляди години164. Коментаторът на Талмуда рави Salomo Jizchaki, наречен Raschi (1039-1105), отбелязва, че tanninim dagim = рибите, като возможно се опира на по-стар източник, защото не посочва изрично, както ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор е обичаят, че това е негово мировоззрение. Твърде- нието му е забележително с това, че, първо, схваща борбата на рибите като събитие от края на света (както борбата меж Гиппопотама и Левиатана ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, вж. по-нататък!) и, второ, е навярно най-старото свидетелство за противоположността на рибите. Приблизително от това време (XI в.) датира апокрифът на едно Йоаново житие, в който двете риби се споменават в ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор несъмнено астрологически смисъл. И двата документа произхождат от кризисната епоха в началото на второто хилядолетие от Христовата ера, за което предстои да говоря по-нататък в това изследване.

Годината ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор 531 се характеризира астрономически с конюнкция на Юпитер и Сатурн в Близнаци. Този символ представлява двойка братя, меж които не липсват вътрешни противоречия. Гърците ги схващат като диоскури („момчета на Зевс"), заченатите от лебеда и излюпени ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор от яичке синове на Леда. Полукс лупил безсмъртен, докато Кастор споделил участта на хората. Според друго тълкуване Близнаци представляват Аполон и Херакъл либо Аполон и Дионис. И двете тълкувания насочват ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор към понятно противопоставяне. Вобщем астрономически въздушният символ Близнаци се намира в квадратичен, т. е. неблагоприятен, нюанс спрямо конюнкцията от 7 г. пр. Хр. Вътрешната противоречивост на Близнаците може би хвърля известна светлина върху пророчеството за ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор „войната на чудовищата", които Raschi тълкува като риби. От датата на раждането на Христос следва, както споменахме, Слънце в Близнаци. Мотивът за братята също се появява много рано във ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор връзка с Христос, а конкретно у евреите християни - респективно ебионити165.

Казаното позволява да се представь, че гореспоменатото предсказание на Талмуда се основава на астрологията.

Древните астролози навярно са познавали прецесията166. Използва я ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор още Ориген, позовавайки се на наблюденията и изчисленията на Хипарх167, като подходящ аргумент срещу една основаваща се върху тъй наречените морфомати (действителни констелации) астрология168. Този аргумент обаче не важи за правената още в древността разлика ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор меж морфоматите и noeta zodia (фиктивните зодиакални образи)169. Ако приемем седемте хиляди години от пророчеството за седемхилядната година от сътворението на света, то годината е 3239 сл. Хр. Дотогава точката на пролетното равноденствие ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор ще да се е преместила спрямо днешното положение с приблизително 18° във Водолея, т. е. в следващия еон. Тъй като астрологът от II либо III век е лупил запознат с прецесията ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, можем да се запитаме дали с подобни датирания не са свързани астрологически схващания. Средновековието във всеки случай се е занимавало с изчисляване на максима и магна конюнкциите, к примеру Petrus de Aliaco и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Cardanus170. Petrus de Aliaco е обусловил първата след сътворението на света конюнкция максима Юпитер със Сатурн в Овен в 5027 г. пр. н. e., a Cardanus - десетата в 3613 г. от н. е ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор.171. Да и той, както първият, е приел прекалено голям междинен период до появата на конюнкцията в същия символ. Астрономически това са около 795 години. Следователно въпросната конюнкция ще попадне в 3234 г. от н ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор. е. За астрологическата спекулация този момент е, разбира се, от най-голяма важност.

Що се отнася до 5000-те години, то при тях получаваме годината 1239 от н. е. Така попадаме в епоха, отличаваща ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор се с духовно неспокойствие, революционни лжи и хилиастични172 очаквания и същевременно придала нови сили на монашеството чрез основаването на просешките ордени. Един от най-могъщите и влиятелни гласове, оповестили настъпването на нова духовна ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор епоха, е този на Gioacchino da Fiore (поч. 1202), чието учение е лупило анатемосано още на Четвъртия Лате- рански събор през 1215 година. Той очаквал в сравнително близко бъдеще отварянето на седмия ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор апокалиптичен печат, т. е. епохата на „вечния евангелизъм" и на господството на „intellectus spiritualis" (духовния разум), епохата на Светия Дух. Според него този трети еон е започнал със св. Бенедикт, основоположника на Бенедиктинския орден (първият ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор манастир возможно е построен малко след 529 година).

Един последовател на Йоахим, францисканецът Gerard от Borgo San Donnino, обявява в своето издадено през 1254 година в Париж съчинение „Introductorius in evangeliun aeternum", че ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор трите основни съчинения на Йоахим представляват вечното евангелие и че през 1260 година то ще замести Христовото евангелие173. Както е понятно, Йоахим вижда в монашеството истинския носител на Светия Дух и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор поради това определя за потаенно начало на новата ера животът на св. Бенедикт, който с основаването на своя орден създава организацията на западноевропейското монашество.

Още Petrus de Aliaco смята за Принципиальна епохата на Инокентий ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор III (1198-1216). Според него около 1189 година отново завършва серията от обиколки на Сатурн („completae anno Christi 1189 vel circiter"). Тогава папата прокълнал едно съчинение на абат Йоахим174, както и еретическата доктрина на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Алмарик175. Последният е теологическият философ Алмарих от Бена (поч. 1204), който се числи към общото движение на Светия Дух от онази епоха. По същото време се появили просешките ордени на доминиканците и францисканците, „което беше ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор нещо велико и волшебно за християнската църква". Така че Petrus de Aliaco изтъква като характерни за онази епоха същите явления, които правят воспоминание и на нас, като оставим настрана, че ги смята ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор за астрологически предсказани.

С датата на основаването на манастира в Монте Касино се доближаваме значително до 530 година, която според Талмуда е критична. Според Йоахим с нея започва ако не нов еон, то ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор във всеки случай един нов „статус" на света, а конкретно епохата на монашеството либо царството на светия Дух. „Началото все още е в сферата на статуса на сина, но Йоахим прави психологически вярното ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор предположение, че новият статус, либо - както ние бихме казали - новата нагласа, отначало се появява като повече либо по-малко латентно подготвително състояние и чуть по-късно идва „fructificatio", цъфтежът и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор осъществяването. Както видяхме, по времето на Йоахим последното още не е настъпило; наблюдавало се е обаче едно необичайно и обширно разпространено неспокой- ствие и раздвижване на духовете. Целият свят усещал възбуждащ ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор духовен повей; та нали това е епохата на нови, нечувани идеи, разпространили се навсякъде чрез движенията на катарите, патаре ните, конкорезаните, валденсите, бедните от Лугдунум, бегхардите, братята на свободния дух, „Brod-durch-Gott"176 и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор всички подобни.

Тези движения се появяват, поне така изглежда, в началото на XI век. Върху възгледите, изповядвани в тези кръгове, хвърлят ясна светлина събраните от Наhn тогавашни документи. Така к ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор примеру четем:


„И също така те се мислят за богове, по природа и без разлика.

И също, че не им трябва нито Бог, нито божественост.

И също, че те самите са небесното королевство.

И ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор също, че са непроменени и в новата гора; че не биха се зарадвали на нищо и нищо не би ги смутило.

И също, че човекът би трябвало да следва повече вътрешния си нагон ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, отколкото истината на Евангелието, която всекидневно се проповядва. Те казват, че там (в Евангелието) има измислици, които не са возврати”.


Тези няколко изречения са може би достатъчни, за да се ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор характеризира духът, господствал в тези движения: става дума за хора, които се идентифицират с Бога (либо биват идентифицирани с него), смятат се за свръхчовеци, отнасят се критично към Евангелието, следват вътрешния си голос и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор смятат небесното королевство за вътрешно състояние.

Тоест това са в известен смисъл модерни хора, у които обаче има религиозна инфлация, за разлика от съвременните, чиято психоза се състои в рационалистически и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор политически терзания. Но не е справедливо тези крайни идеи да се приписват на Йоахим, макар че той принадлежи към голямото религиозно движение и дори е една от неговите най-ярки фигури. Човек се ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор пита какви ли психологически подбуди са накарали него и съмишлениците му да хранят подобни дръзки очаквания като заместване на Христовото послание с вечно евангелие либо смяна на втората същ- ност на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор божеството с третата в господството над еона.

Толкова еретична и бунтарска е тази мисъл, че пораждането й може да се обясни само ако се представь, че Иоахим се е чувствал носен и ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор подкрепян от едно всеобщо течение на епохата. Той го е възприемал като откровение на Светия Дух, чийто животик и оплодителна сила не са подвластни на никоя църква. Страхопочитанието в това чувство ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор се е подсилвало от съвпадането по време (cинхронността) c началото на сферата на антихристската риба. Вследствие на това човек може да се почувства изкушен да приеме движението за Свети Дух и основните идеи ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор на Иоахим като пряк израз на начеващата антихристиянска психология. Във всеки случай църковната анатема е напълно разбираема, защото в известен смисъл отношението на Йоахим към Христовата църква много се доближава до ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор открития мятеж, дори до вероотстъпничеството. Но ако отдадем понятно право на убеждението на тези новатори, че са движени от Светия Дух, то едно друго виждане е не само възможно, да и твърде ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор возможно.

Защото както Йоахим приема, че статусът на Светия Дух е започнал потаенно със св. Бенедикт, така може да се представь, че и Йоахим потаенно е предугаждал един нов статус. Той ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор осъзнато е смятал, че осъществява статуса на Светия Дух, така както и св. Бенедикт със сигурност не е имал наум нищо друго освен укрепването на църквата и задълбочаването в християнския начин на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор животик чрез монашеството. Несъзнавано обаче Йоахим може би е лупил обладан - и това е психоло- гически вероятното - от архетипа на духа. Без съмнение той се позовава на едно чувство на страхо- почитание, типично за всички ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор обладани от архетип. Той е схващал духа в съответствие с догмата - другояче не е лупило и възможно - като третата същност на божеството, а не като емпи- ричния архетип на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор духа. Последният не е еднозначен, а е поначало една амбивалентна двойствена фигура, която не само изниква отново в алхимичното понятие за дух, но се появява в най-различ- ни форми още в ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор движението за Свети Дух. Ясни гипотезы за тази двойствена фигура има още в гностическата епоха. Ето защо за една епоха, съвпадаща с началото на втората ера на Рибите и поради това по необходимост ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор двусмислена, е лупило естествено вярата в Светия Дух от християнски тип да подпомогне в неговия пробив архетипа на духа с характерната му амбивалентност. Би лупило неоснователно да смятаме една такава достолепна ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор фигура като Йоахим за едностранчив представител на онзи революционен и анархистичен вихър, в който движението за Светия Дух се превръща на много места. По-скоро можем да приемем, че без да знае, той сам ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор слага началото на нов „статус", а конкретно на една религиозна нагласа, предназначена да преодолее и компенсира онази ужасна пропаст меж Христос и антихриста, която се образува през XI век. В ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор епохата на антихриста духът се превръща в бездуховност, а живителният архетип равномерно потъва в рационализма, интелектуализма и доктринерството, което безизбежно води до трагизма на модерния свят, надвиснал като дамоклев клинок над главите ни ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор. В cтарата формула на триединството, на която се позовава Иоахим, липсва догматичната фигура на дявола, който води съмнително съществуване като mysterium iniquitatis някъде в периферията на теологичната метафизика. Но, практически ни ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор се иска да кажем, за щастие неговото застрашително връщане е предсказано още в Новия завет. Той е толкова по-опасен, колкото по-малко го познаваме. Но кой би го разпознал под булото на благозвучните ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор му имена като всеобщо процветание, сигурност на съществуването, мир меж народите и т. н.? Той се крие зад идеализми, изобщо зад всякакви „изми", от които най-лошият е може би доктринерството, най ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор-бездуховното от всички занимания на духа. Днешната епоха трябва да се справи по най-драстичен начин със sic et non (ну и не), с абсолютното противопоставяне, което не само политически ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор разкъсва света, да и разполовява сърцето на отделния човек. Трябва да се върнем към първичния живой дух, който тъкмо със своята амбивалентност е и посредник, и обединител на противоположностите, мысль, с която ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор алхимията се е занимавала в продължение на много столетия.

Ако еонът на Рибите, както по всичко изглежда, се управлява главно от архетипния мотив за „враждуващите братя", с приближаването на следващия платоничен месец ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, на Водолея, ще се постави проблемът за обединението на противоположностите. Тогава злото няма да може да се третира просто като privatio boni, а ще трябва да се признае действителното му съществуване. Но този заморочек не ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор ще може да се реши нито от философията, нито от националната икономика, нито от политиката, нито от историческите вероизповедания, а само от позицията на отделния човек.

Движещият мотив за него не ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор е у църковните авторитети, които достатъчно ясно проявиха своя- та колебливост с вековното си изчакване, а пo-скоро у вярващия католик, който непрекъснато и все по-силно е настоявал за него ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор; всъщност това е напорът на архетипа, който се стреми към осъ- ществяване.

Движението За Свети Дух е оказало въздействие върху четирима умове - предвестници на бъдещето. Това са Алберт Значительны (1193-1280), неговият ученик Тома Аквински, бъдещият ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор църко- вен философ и познавач на алхимията (заедно с Алберт), Роджър Бейкън (ок. 1214 - ок. 1294), англосаксонският предтеча на естествените науки, и накрая - Майстер Екхарт (ок. 1260-1327), независимият религиозен мислител, който след 600-годишна забрава днес ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор празнува истинско въз- кресение. С право са находили да лицезреют в движението за Свети Дух предшественик на Реформацията. По същото това време през XII и XIII век се слага началото ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор на латинската алхимия, чието духовно съдържание съм се опитал да представя в „Psychologie und Alchemie". Гореспоменатият образ, „непроменим в новата гора", има забележително сходство с централната мысль на философската алхимия, а конкретно ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - с Lapis Philosophorum (философския камък), който се явява като паралел на Христос, „скалата", „камъка" и „крайъгълния камък". Така к примеру Присцилиан (IV в.) казва: „За нас Христос е гора, Исус - крайъгълен камък"177. В един ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор алхимичен текст се гласи за „скалата, която лупила разбита с три удара на Мойсеевия жезъл, така че водите свободно потекли"178. Камъкът се нарича „свещена гора" и се описва като съставен от ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор четири части179.

Св. Амброаз казва, че водата от скалите е първообраз на кръвта от раната на Христос180: Друг алхимичен текст споменава „водата от скалите" като равнозначна на универсалния разтворител, aqua permanens181. На своя ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор високопарен език Khunrath дори гласи за „Petroleum Sapientum"182. Наасените наричат Адам „гора" и „крайъгълен камък"183. В своя „Ancoratus" сред алегориите на Христос Епифаний споменава камък, гора, крайъгълен камък; същото правят Firmicus Maternus ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор и др. Този общ за църковния и алхимичния език образ идва от Първо послание на св. aп. Павла до Коринтяни (10:4) и от Първо съборно послание на св. aп. Петра (2:4).

Така че „новата ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор гора" заема мястото на Христос, както вечното евангелие трябва да замести Христовото послание. Приемайки Светия Дух внутри себя си, всеки човек придобива hyiotes, става син Божи, камък, нова гора ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор, в съответствие с Първо послание на св. aп. Петра (2:5): „и вие сами, като живи камъни, съграждайте от для себя си духовен дом"184. Тоест тук имаме работа с последователно развитие на учението за ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор духа-закрилник и синовната връзка в съответствие с Лука (6:35): ,,...и ще бъдете синове на Всевишния", и Йоан (10:34): „Не е ли писано в закона ви: „Аз рекох: богове сте"?" Както е понятно, още наасените са се ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор възползвали от тези указания и с това са станали пред шественици на една част от историческото развитие, което чрез монашеството води към движе- нието за Свети Дух, чрез,, Theologia Deutsch ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор" - директно към Лутер, а чрез алхимията - към модер- ната наука

Нека се върнем към изобразяването на Христос чрез рибата. Според Doelger рибата като хри- стиянски знак се появява около 200 година в Александрия ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор185, също така кръщелният купел още в ранни източници е наречен piscina (езеро с риби). Това предполага, че и самите вярващи са лупили риби, както вобщем ни внушава още Евангелието (напр. на Матей ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор 4:19). Христос иска да направи от Петър и Андрей „ловци на човеци", а чудото на „ловитбата на риби" (Лука 5:10) се използва от самия него като парадигма за мисионерската дейност на Петър.

Един астрологически нюанс на Христовото ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор рождение е предаден пряко от Матей (2:1 и сл.). Маговете от Изтока са тълкуватели на звездите, които от изключителната конетелация правят зак- лючение за изключително раждане. Този смешной рассказ доказва, че още по ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор времето на апостолите Хрис- тос возможно е лупил разглеждан от астрологическа гледна точка либо поне е лупил свързван с астро- логични митове. Последното става съвсем ясно, ако вземем предвид твърденията на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Откровението. Тъй като целият този комплекс от въпроси вече е разработен от по-компетентни хора, можем да се опрем на достатъчно сигурния факт, че в разказите за отсамния и отвъдния ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор животик на Спасателя на някои места прозира астрологична митология186.

Както казахме, има свидетелства преди всичко за съотнасяния към съвременната епоха на рибите както в евангелията („ловци на човеци", рибарят като първи апостол, чудотворно нахран ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор- ване), така и непосредствено през следапостолическата епоха чрез рибната символика (Христос и неговите последователи като риби, рибата като ястие при агапията187, кръщението в езеро с риби и т. н.). На пръв поглед това ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор означава само, че съществуващите, тъй да се каже, открай време рибни символи и митологеми са асимилирали и вида на Спасателя - явление, което е част от възпри- емането на Христос ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор от тогавашния духовен свят. Доколкото обаче Христос е лупил схващан като нов еон, за всеки запознат с астрологията е лупило ясно, че, от една страна, той е роден като първа риба от епохата на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор Рибите, а, от друга страна, е трябвало да умре като последен овен (arnion, в Новия завет - Агнец)188 от отминаващия еон на Овена189.

Maт. (27:15 и сл.) ни предава тази митологема под ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор формата на стария обичай да се принася в жертва богът на годината. Забележително е, че партньорът на Исус в тази церемония се нарича Варава = „син на бащата". Има понятно основание да се ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор направи паралел меж вътрешното напрежение на противоположностите в старохристиянската психология и факта, че зодиакалният символ Риби показва две риби, често обърнати в противоположни посоки, ако се установи, че противоположното им движение е нещо ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор обичайно в предхристиянските времена либо поне по времето на Христос.

За съжаление не познавам изображение от тези най-ранни времена, което да може да ни осведоми за положението на рибите. В красивото изображение на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор зодиака върху релефа на малкия метропол в Атина за съжаление липсват Водолей и Риби. Познаваме обаче едно изображение на рибите, датиращо малко отпреди началото на нашата ера, в което без ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор съмнение няма християнско воздействие; това е небесният глобус на фарнезийския атлас в Неапол. В него първата риба е разположена вертикално с глава към Северния полюс, а втората - хоризонтално, с глава на запад, северно ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор от екватора. Това изображение съответства на астрономическата конфигурация и е натуралистично. Зодиакът на Хаторовия храм в Дендера (I в. пр. н. е.) съдържа рибите. Там те са разположени еднопосочно. В планисферата ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор190 на споменатия от Хипарх Timochares191 има само една риба. Върху монети и геми192 от имперската епоха рибите се срещат разположени както в една, така и в противоположни посоки; същото се отнася и за ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор паметниците на Митра193. Явяващото се, общо взето, по-късно обратно разположение на рибите може би следва да се обясни с факта, че астрономическата картина показва първата (северната) риба вертикално, а втората (южната) - хоризонтално ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор. Посоките на движението им са практически перпендикулярни и образуват кръст. Противоположното им движение, непознато на повечето от най-древните източници, по-късно, в християнските времена, се среща подчертано често, от което може ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор да се съди за определена тенденция194.

Макар да не може да се докаже никаква връзка меж вида на Христос и започващата астрологическа епоха на Рибите, все пак съвпадението меж рибата като ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор знак на Спасателя и астрологическия знак на започващия еон ми се струва достатъчно принципиально, за да бъде изтъкнато по подобаващ начин. Ако се опитваме да изложим важните митологически взаимовръзки, към които води този ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор паралел, правим го с цел да опишем разнообразните аспекти и връзки на един архетип, манифестиращ се, от една страна, в една личност, а, от друга- синхронистично в едно още предхристиянско ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор летоброене. Всъщност той много преди това е лупил изписан чрез проекция на небето, за да съвпадне после, „когато се изпълни времето", със знака на новата епоха. По подходящ начин Рибите съвпадат с периода ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор на зимните дъждове, както Водолеят и Козирогът (aigokeros)195. Затова като зодиакален символ тя съвсем не е забележителна. Удивителни стават нещата чуть когато чрез прецесията на равноденствието пролетната точка се измества в този символ ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор и така слага началото на една епоха, в която „риба" става означение на превърналия се в човек Бог, който, както казахме, бива пожертван като овен, а се ражда като ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор риба, чиито ученици са рибари и той иска да направи от тях „ловци на човеци"; който нахранва хиляди хора с чудотворно размно- жили се риби; който сам бива изяждан като риба, като „по-свещена ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор храна" (cibus sanctior) и чиито привърженици са малки риби, pisciculi.

Може все пак да се представь, че при сравнително разпространените зания по астрология поне част от тази символика В някои гностическо-християнски кръгове ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор произхожда от този източник196. Но това допускане не може да претендира за валидност по отношение на описанията в синоптичните евангелия. За това липсва всякакво доказателство. Няма причини да се предполага, че онези ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор разкази са замаскирани астрологични митове. Напротив, човек остава с впечатлението, че епизодите с рибарите са най-обикновени случки, зад които няма какво повече да се търси. Така, както се е случило, е ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор по-просто и по-естествено и не се знае дали християнската рибна символика не се е получила също така случаем и неосъзнато. Със същото основание може да се гласи за ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор случаем съвпадение на тази символика с означавания no подобен начин нов еон, още повече че, както изглежда, епохата на Рибите не е оставила, поне в източните култури, недвусмислени смотри. Но не съм напълно ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор сигурен в правомерността на това предположение, защото твърде малко познавам индийската и китайската астрология. А фактът, че традиционната рибна символика позволява да се направи едно проверимо пророчество, каквото вече е направено в Новия ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор завет, е малко неудобен.

Северната либо източна риба, която пролетната точка достига някъде в началото на нашата ера197, е свързана с южната либо западна риба чрез т. нар. комисура. Тя се състои ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор от ивица слаби звез ди, сред които пролетната точка се е намирала в южния край на втората трета на констелацията. Пресечната точка на елипсата с меридиана на втората риба (с ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор нейната опашка) се пада приблизи- телно през XVI Век, който, както е понятно, е извънредно важен в историята на символите на нашия западен свят. Оттогава пролетната точка се движи по южния край на ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор констелацията на втората риба и през третото хилядолетие равномерно ще навлезе във Водолея198. Означаването на Христос като едната риба го идентифицира, според астрологичното тълкуване, с първата, вертикално разположена, риба. След Христос в ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор края на света ще се появи антихристът. Разумно е началото на енантиодромията да попада меж двете риби. Както видяхме, това действително е така. В непосредствено съседство с втората риба започва епохата ЗНАКЪТ НА РИБИТЕ - Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор на Ренесанса и с нея идва онзи дух, чиято кулминация е модерният свят199.zoni-s-osobimi-usloviyami-ispolzovaniya-territorij-postanovlenie.html
zoni-subdukcii-i-stolknoveniya-litosfernih-plit-referat.html
zoni-vulkanizma-i-zemletryasenij.html